logo

Nasze dane

Centrala

Sekretariat

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne Do
Spraw Transplantacji "Poltransplant"

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
Dyrektor: prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

 
Telefony:
(+48) 22 621 22 40;
(+48) 22 621 49 50

Tel. (+48) 22 622 58 06,
FAX (+48) 22 622 32 43
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

           

Koordynator Pobierania i
Przeszczepiania Narządów

Centralny Rejestr
Dawców Szpiku

Krajowa Lista Oczekujących
Na Przeszczepienie

(telefon czynny całą dobę)
Tel. (+48) 22 622 88 78, 
FAX (+48) 22 627 07 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. (+48) 22 627 07 48, 
FAX (+48) 22 621 72 82
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. (+48) 22 626 80 27, (+48) 22 626 80 28
FAX (+48) 22 626 80 29
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona

KOMUNIKAT do Dyrektorów Szpitali

KOMUNIKAT
do Dyrektorów Szpitali

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
02-001 Warszawa, al. Jerozolimskie 87
tel.  (+48 22) 622 58 06;  fax  (+48 22) 622 32 43; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                   Warszawa, 21.08.2012 r.

Szanowni Państwo

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie (KLO), od 1.01.2010 r. istnieje obowiązek zgłaszania do KLO osób oczekujących na przeszczepienie nerki, nerki i trzustki, trzustki, wątroby, serca, płuc, komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej i krwi pępowinowej, regenerujących się komórek, innych niż szpik, komórki krwiotwórcze krwi obwodowej i krwi pępowinowej, w szczególności: oka, trzustki, przytarczyc, wątroby, chrząstki stawowej, mięśniowych, naskórka przez lekarza kierującego zespołem  kwalifikacyjnym (Art. 16c ust. 3 nowelizowanej w 2009 r. ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów), po zakwalifikowaniu potencjalnego biorcy w danym ośrodku kwalifikacyjnym.

Zgodnie z art. 17 tejże ustawy wpisanie na listę jest warunkiem otrzymania przeszczepu.

Proszę o niezwłoczne zweryfikowanie i uzupełnienie informacji w Ustawowych Rejestrach Transplantacyjnych (URT) o chorych zgłoszonych do KLO z Państwa ośrodka (dane osobowe chorych, dokładny adres, telefon, data i tryb zgłoszenia do KLO) oraz odrębnie do rejestru przeszczepień (RP) o wszystkich wykonanych zabiegach przeszczepienia od 2006 r.

Przypominamy także, że zgodnie z wymienionym wyżej rozporządzeniem, wyboru z listy potencjalnego biorcy, według kolejności wpisu na listę, dokonuje lekarz wyznaczony przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej, w którym dokonuje się przeszczepień ww narządów tkanek lub komórek, w porozumieniu z Poltransplantem. Zakład opieki zdrowotnej, który dokonał przeszczepienia, przesyła niezwłocznie do Poltransplantu, szczegółowy protokół wyboru potencjalnego biorcy z listy wraz z uzasadnieniem. Protokół ten powinien w sposób jednoznaczny uzasadniać wszelkie odstępstwa od zasad alokacji.

Informacje z URT są dla nas jedyną podstawą do wysłania do chorego listu o umieszczeniu na KLO z podaniem daty zgłoszenia, czyli daty nadania po raz pierwszy statusu „aktywny” w URT. Status „w trakcie kwalifikacji” oznacza przygotowywanie chorego do zgłoszenia do KLO. Proszę o wpisywanie także powodów czasowej dyskwalifikacji chorego z przeszczepienia.

Wiarygodność danych w URT będzie weryfikowana przed każdą kolejną akredytacją ośrodka transplantacyjnego.

 

z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz, Dyrektor Poltransplantu

 

Treści aktów prawnych są dostępne na stronie www.poltransplant.org.pl.

 

Stanowisko Poltransplantu w sprawie oznaczania markerów nowotworowych

Warszawa, 22 czerwca 2012 r.

Dotyczy oznaczania markerów nowotworowych u zmarłych dawców narządów

  Nie ma ścisłych i jednoznacznych medycznych rekomendacji dotyczących oznaczania wszystkich markerów nowotworowych u zmarłych dawców i interpretacji ich wyników, z wyjątkiem niektórych sytuacji (beta-HCG u młodych kobiet z ukierunkowanym wywiadem oraz młodych mężczyzn, PSA u mężczyzn powyżej 50 roku życia i z ukierunkowanym wywiadem). Rekomendowane jest natomiast stworzenie własnych zasad dotyczących alarmu i alertu nowotworowego u dawcy, w ośrodkach transplantacyjnych, w oparciu o własny materiał. Wymaga to analizy większej grupy dawców, od których wykorzystano narządy do przeszczepienia z oceną badania przedmiotowego i informacji z wywiadu, badań dodatkowych (w tym markerów), badania śródoperacyjnego, ewentualnych badań histopatologicznych, wyniku sekcji, wczesnego i odległego przeżycia przeszczepów i biorców, tych z grupy większego i tych z grupy mniejszego ryzyka przeniesienia nowotworu. W takim przypadku powstałaby niepowtarzalna i warta upublicznienia procedura mająca na celu pomniejszenie ryzyka przeniesienia nowotworu od dawcy i biorcy przeszczepu.
  Uważam, że posiadanie wyników markerów nowotworowych jest wartościowe jako jeszcze jedna cecha w charakterystyce dawcy pozwalająca tworzyć profil przeszczepienia w kontekście analizy ryzyko – korzyść. Dlatego takie pole znajduje się na karcie koordynacyjnej i w sieciowych www.rejestry.net w module koordynacja. Nigdy natomiast wynik markera nie może być interpretowany w oderwaniu od innych cech dawcy. Tak jak chirurg nigdy nie będzie operował chorego tylko na podstawie wyników markera nowotworowego, tak lekarz podejmujący decyzję, czy wykorzystać narządy do przeszczepienia lub je zdyskwalifikować takiej decyzji nie może podjąć tylko na takiej podstawie. Istnieje wtedy ryzyko nieuzasadnionej utraty narządów zdatnych do przeszczepienia. Z drugiej strony lekarz dokonujący decyzji o wykorzystaniu narządów ma prawo podjąć większe ryzyko, niż w przypadku przeszczepiania tkanek i leczenia krwią, ponieważ przeszczepianie narządów jest zabiegiem w krótszej lub dłuższej perspektywie ratującym życie, ponieważ jest stały niedobór narządów dostępnych do przeszczepienia, a ogólne wyniki przeszczepienia są dobre.
  W praktyce, w sytuacjach związanych z alarmem i alertem nowotworowym należy się posiłkować opiniami ekspertów zawartymi min. w:

- dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia - załącznik A tej dyrektywy
- wskazówkami zawartymi w 4-tej edycji z 2010 r. „Guide to the Safety and Quality Assurance for the Transplantation of Organs, Tissues and Cells” (European Committee of Experts on Organ Transplantation CD-P-TO) – egzemplarze tej książeczki trafiły w ubiegłym roku do ośrodków transplantacyjnych
- wskazówkami zawartymi w praktycznym przewodniku „Wytyczne dotyczące zasad zgłaszania, kwalifikacji i przygotowania zmarłych dawców do pobrania narządów pod red. Profesorów Rutkowskiego, Kalicińskiego i Śledzińskiego (Via Medica, Gdańsk 2009)
- TPM transplant coordination manual – niestety mało dostępna publikacja
- Uwagach w sprawie zapobiegania przenoszeniu nowotworów od dawców do biorców przeszczepów (Malanowski P., Czerwiński J., Wałaszewski J.. Poltransplant – Biuletynformacyjny 2007)
- przedmiotowym piśmiennictwie i doniesieniach zjazdowych

  Tam ujęte zasady pomniejszania ryzyka przenoszenia nowotworów od dawców do biorców przeszczepów są popularyzowane przez Poltransplant (szkolenia szpitalnych koordynatorów pobierania narządów), Warszawski Uniwersytet Medyczny (Podyplomowe Studia Koordynatorów Transplantacyjnych) i Polskie Towarzystwo Transplantacyjne (doniesienia i referaty na kongresach naszego Towarzystwa).
  Popieram i zachęcam koordynatorów szpitalnych do oznaczania markerów, w niektórych i uzasadnionych sytuacjach tego wymagam, zawsze zobowiązuję do podejmowania decyzji na podstawie wielu cech dawcy, propaguję badanie podmiotowe i przedmiotowe dawcy, nauczam o tym, przyczyniłem się do wprowadzenia zapisu w rozporządzeniu o kosztach, który usprawiedliwia finansowo takie badanie. 
  Jednak z przyczyn wyjaśnionych wyżej i podyktowanych praktyką medyczną, nie mogę wprowadzić obowiązkowego oznaczania markerów nowotworowych, czyli zobowiązać, czyli nakazać, co by w praktyce i konsekwencji oznaczało nieprzyjęcie przez biuro Poltransplantu potencjalnego dawcy do koordynacji w przypadku braku wyników markerów nowotworowych.

Z poważaniem
dr n. med. Jarosław Czerwiński
zca dyr. Poltransplantu ds. medycznych

 

Infomacje dotyczące istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych

Warszawa, czerwiec 2012 r.

Szanowni Państwo,
 

  Polskie i europejskie prawodawstwo jednoznacznie opisuje definicje istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych, jak również role instytucji i organizacji w systemie ich zgłaszania. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informowanie o wszelkich istotnych zdarzeniach i reakcjach niepożądanych, które wystąpią u biorców, którzy mieli wykonany zabieg przeszczepienia narządu w Państwa ośrodku lub są pod opieką Państwa poradni transplantacyjnej oraz żywych dawców narządów, którzy mieli wykonany zabieg pobrania narządu w Państwa ośrodku lub są pod opieką Państwa poradni transplantacyjnej. Aktualny katalog zdarzeń i reakcji niepożądanych – w załączeniu.

  Zgłoszenie istotnej reakcji lub zdarzenia niepożądanego odbywa się przez Ustawowe Rejestry Transplantacyjne www.rejestry.net. Przesłane zgłoszenie powinno zawierać: 
    1.  informację o miejscu i rodzaju zdarzenia lub reakcji,
    2.  opis zdarzenia lub reakcji,
    3.  analizę przyczyn wystąpienia zdarzenia lub reakcji,
    4.  przedstawienie czynności, jakie zostały podjęte w celu zapobiegania im w przyszłości.
Wpis powinien być dokonany bezpośrednio po wystąpieniu reakcji lub zdarzenia (informacja wstępna) oraz po 3 miesiącach od wystąpienia reakcji lub zdarzenia (informacja finalna).

Z poważaniem
dr n. med. Anna Pszenny
Koordynator ds. Transplantacji

Aktualny katalog zdarzeń i reakcji niepożądanych

“The Madrid Resolution on Organ Donation and Transplantation
and
the Report of the 3rd WHO Global Consultation on Donation and Transplantation of Organs”

EULID Euro Living Donor Broszura Informacyjna


Joint Council of Europe/United Nations Study on trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

Enquiry on possibility to retrieve organs or tissues from Polish citizen deceased in a foreign country

Wytyczne dla funkcjonariuszy celnych dotyczące przewozu i wywozu ludzkich komórek, tkanek i narządów

 
 

 

Strona Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej:

 

 
  • projekt i realizacja: computersoft

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, zmianę języka, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki. .